Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 698
  • Tháng hiện tại: 11737
  • Tổng lượt truy cập: 531027

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53 ngày  15   tháng  9  năm 2017
của trường mầm non Ngư Thủy Bắc)
 
    Căn cứ Nghị định số 04/0215/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng,
         Căn cứ h­ướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018 bậc học mầm non phòng giáo dục đào tạo Lệ Thủy và tr­ường mầm non Ngư Thủy Bắc 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.
2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ, công chức trongnhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1.. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.
2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
Điều 3. Phạm vi điều chỉnh.Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường
Chương II
         THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG
Điều 4. Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:
1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của các cháu trong quy chế này.
3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, Điều lệ trường màm non và phự hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao cho Hiệu trưởng. trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.
4. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy  định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, các cháu.
5. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường, như: cửa quyền, sách nhiễu. thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.
6. Thực hiện nghiêm túc nguyờn tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
7. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.
8. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
9. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần theo quy định của ngành
Điều 5. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định:
1.  Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.
2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
3.  Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.
4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất  của nhà trường.
5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.
6. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.
                                MỤC II. TRÁCH NHIỆM CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG;
          Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước phát luật về các lĩnh vực công tác được phân công. Cụ thể:
       1. Chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn trực tiếp báo cáo với hiệu trưởng và được sự đồng ý của hiệu trưởng trước khi triển khai thực hiện.
        2. Phụ trách về công tác chuyên môn, chất lượng trẻ, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, PT hội thi, tổ chức các hội nghị, đại hội trong năm học.
         3. Kiểm tra toàn diện, KT chuyên đề và đánh giá giáo viên. 
        4. Đông đốc triển khai các chủ trương của ngành về nhiệm vụ cấp học, công tác phòng chống lụt bão, an toàn giao thông, ATTTTH và phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
         5. Giải quyết mọi công việc khi Hiệu trưởng đi vắng hoặc được Hiệu trưởng ủy quyền.
         6. Chủ động triển khai và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về các công việc được giao. Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần;
 
MỤC III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện ch­ương trình, kế hoạch nuôi d­ưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giaó dục khác
- Thực hiện bồi dư­ỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất l­ượng hiệu quả công tác nuôi d­ưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của cac thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà tr­ường
- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
- Đề xuất khen thư­ởng kỷ luật giáo viên
- Tổ chuyên môn sinh hoạt ớt nhất 2 tuần 1 lần
MỤC IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Điều 6. Nhà giáo cán bộ, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm:
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáó theo quy định của Luật Giáo dục.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 quy chế này.
3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.
4. Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm.
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và các cháu; bảo vệ uy tín của nhà trường
Điều 7. Những việc nhà giáo, cán bộ, viên chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:
1 Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức.
2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
4. Công khai các khoản đóng góp của các cháu, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, viên chức, cho các cháu.
6. Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
7. Những vấn đề về tuyển sinh từng năm học.
8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá viên chức hàng năm.
Điều 8. Chế độ làm việc.
1. Mỗi nhà giáo, cán bộ, công chức phải chủ động và chịu trách nhiệm về công việc được Hiệu trưởng phân công.
          2. Làm việc đúng giờ giấc được nhà nước quy định theo mùa. Riêng đối với cán bộ công chức có con dại (dưới 18 tháng) được đi muộn giờ đầu và về sớm cuối giờ làm việc 30phút/lần (60 phút/ngày).
          3. Trong lúc làm việc luôn giữ đúng phong cách sư phạm. Không làm việc riêng trong giờ làm việc, khi có việc riêng ra khỏi lớp quá 15 phút phải báo cáo với Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền nếu hiệu trưởng đi vắng.
          4. Ngoài công việc chính, phải chấp hành sự phân công làm thêm một số công việc khác nếu Hiệu trưởng yêu cầu.                      
          5. Nhà giáo, cán bộ, công chức có việc riêng ngoài chế độ phải được Hiệu trưởng đồng ý và trừ lương (để trả cho người dạy thay)
            Điều 9. Chế độ hội họp.
          1. Mỗi tháng các tổ họp 1lần để kiểm điểm đánh giá công việc trong tháng, đề xuất công việc tháng tới theo quy trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Tổ trưởng tập hợp tình hình và chuyển vào hộp thư cho Hiệu trưởng trước ngày họp hội đồng nhà trường 2 ngày.
          2. Hội ý ban giám hiệu 1 tháng 1-2 lần
          3. Mỗi tháng họp hội đồng sư phạm nhà trường 1 lần. Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện các tổ chức chính trị xã hội sinh hoạt theo quy định.
          4. Việc hội họp phải thực hiện nghiêm túc, đúng giờ, có nội dung cụ thể thiết thực, có kết luận rõ ràng. Các thành viên dự họp phải ghi chép đầy đủ.
          Điều 10. Chế độ trực và bảo vệ tài sản đơn vị:
             Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm:
          1. Trực bảo vệ cơ quan trong các ngày lễ, tết, lụt, bão theo phân công của Hiệu trưởng.
          2. Phải có ý thức phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, lụt bão. Trước hoặc sau khi có lụt, bão phải có mặt đầy đủ để thu dọn đồ dùng và vệ sinh phòng lớp.
          3. Phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng mất mát do vô ý không đóng cửa sổ, cửa chính, tắt điện sáng, điện máy khi ra về. 
          Điều 11: Chế độ nghỉ phép; nghỉ ốm đau, thai sản; nghỉ việc riêng đột xuất.
          1. Nghỉ phép: Hàng năm cán bộ, công chức và nhà giáo được nghỉ phép theo chế độ hiện hành (phép hè). Trong thời gian nghỉ phép phải trực bảo vệ tài sản và cảnh quan môi trường bên ngoài, trực lãnh đạo theo sự phân công của hiệu trưởng.
          2. Nghỉ ốm đau, thai sản: Cán bộ, công chức được nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định hiện hành, nếu ốm đau đột xuât phải báo cáo với hiệu trưởng để bố trí dạy thay.
          3. Nghỉ việc riêng đột xuât: Cán bộ, công chức có việc riêng đột xuất quan trọng nếu có nguyện vọng nghỉ thì phải được hiệu trưởng đồng ý giải quyết cho nghỉ đột xuất nhưng phải trừ vào phép năm. Nếu nghỉ quá ngày theo quy định thì căn cứ vào thời gian nghỉ để đánh giá thi đua cuối năm học. 
MỤC V. NHỮNG VIỆC PHỤ HUYNH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN
Điều 12. Những việc phụ huynh được biết.
Phụ huynh phải được biết những nội dung sau đây:
1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với trẻ .
2. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt của trẻ và các khoản đóng góp theo quy định.
MỤC VI - TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục
Điều 13. Trách nhiệm của nhà trường
Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:
1. Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cháu, nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường.
2. Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế, học tập, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỉ luật.
3. Định kỳ  trong một năm học có 3 lần (đầu năm học, giữa năm học, cuối năm học), tổ chức họp phu huynh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của các cháu, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của trẻ.
4. Giáo viên là người đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của các bậc cha mẹ  để phản ảnh cho hiệu trưởng.
5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với, nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường.
6. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.
Điều 14. Trách nhiệm của đoàn thể, các tổ trưởng  trong nhà trường.
Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ trưởng trong  nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Điều 15. Trách nhiệm của cha mẹ và ban đại diện cha, mẹ học sinh trong nhà trường.
1.  Đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến các cháu.
1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà các cháu được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
2. Cha mẹ  của các cháu có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
Chương III
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI
CÁC CƠ QUAN QUẢN Lí CẤP TRấN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Điều 16. Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên.
1.  Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.
2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.
3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình đối với với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.
Điều 17. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương.
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở  tại để phối hợp giải quyết  những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của trẻ
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm.
- Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.
- Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong qui chế này phù hợp thực tế của nhà trường.         

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thị Liên

Nguồn tin: Trường MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động