Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 460
  • Tháng hiện tại: 12379
  • Tổng lượt truy cập: 560366

 

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” Căn cứ kế hoạch số 855/KH-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2011 ; Căn cứ công văn số 699/GD&ĐT ngày 21/9/2015 về việc tổ chức thực hiện" Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015 trên địa bàn Lệ Thuỷ;
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm  2015
 
Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”
Căn cứ kế hoạch  số 855/KH-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2011 ;
Căn cứ công văn số 699/GD&ĐT ngày 21/9/2015 về việc tổ chức thực hiện" Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015 trên địa bàn Lệ Thuỷ;
Trường mầm non Ngư Thủy Bắc  xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU.
1. Mục đích.
Tiếp tục phát huy vai trò phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của trường và được thực hiện liên tục với sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận, đoàn thể trong đơn vị. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị, góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; góp phần phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.
2. Yêu cầu.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật phải kịp thời, thường xuyên, đảm bảo sự liên tục và tính hệ thống của các  văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới đến cán bộ, nhà giáo và phụ huynh trong nhà trường
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành; từng bước hoàn thiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đầy đủ.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Sử dụng tài liệu băng đĩa, phim ảnh... trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học.
 3. Mục tiêu.
Đến hết năm 2016, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt các mục tiêu sau:
          - 100% CB -GV-NV được tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác; được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ. Không có cán bộ GV và NV vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước của ngành.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4. Tích cực phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành. Kết hợp việc phổ biến văn bản pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của Tỉnh .“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cải cách hành chính”; “Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”. Đồng thời phổ biến giáo dục pháp luật cần gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
1. PBGDPL cho 03 nhóm đối tượng chủ yếu:
a) Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác:
- Luật chuyên ngành: Luật Giáo dục năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật liên quan chuyên ngành: Luật Cán bộ, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật Lao động năm 2012, luật về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục năm 2003, luật công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Người khuyết tật năm 2010...
- Ngoài ra, đơn vị cần phổ biến: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Bình đẳng giới năm 2006; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2009; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001. Luật T/c quốc hội, Luật T/C chính phủ, Luật T/c chính quyền địa phương, luật BHVB quy phạm pháp quy- PL về CB, CC, VC...
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các chuyên đề mang tính chất chuyên môn khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục tại đơn vị: Điều lệ trường mầm non
b) Đối với học sinh và phụ huynh.
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác:
- Vấn đề phòng chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em, các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội và một số văn bản khác có liên quan đến đối tượng này;
- Công tác xây dựng đổi mới đất nước: Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia.
c) Đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục:
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; bảo vệ môi trường; chăm lo sự nghiệp giáo dục, tôn vinh nhà giáo và nghề dạy học.
2. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL của đơn vị
Đối với cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến pháp luật do cấp trên tổ chức.
Từng bước nâng chuẩn chuyên môn cán bộ làm công tác pháp chế, đặc biệt sử dụng tốt các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệu quả.
Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, đưa những thông tin pháp luật đến các đối tượng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đảm bảo nâng cao ý thức pháp luật để từ đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.
3. Đổi mới, sáng tạo kết hợp chặt chẽ các hình thức PBGDPL
- Tuyên truyền miệng, niêm yết văn bản trên các bản tin của đơn vị; phổ biến trên các phương tiện thông tin của ngành. Kết hợp các phương pháp: phổ biến kết hợp tổ chức thực hiện; tuyên truyền kết hợp vận động chấp hành pháp luật…
- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.
- Trong năm 2015, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đầu tư và đổi mới, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành đặt ra; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và học sinh của trường.
- Kết hợp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan mật thiết đến ngành giáo dục và đào tạo.
- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức thực hành pháp luật, thực hiện pháp luật tại đơn vị.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: củng cố chính trị, tư tưởng trong Nhà trường; khuyến khích, tạo điều kiện cho CB,GV,NV thường xuyên trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.
Đề nghị với cấp trên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết để nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật:
- Tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng. Tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đại bộ phận CB,GV,NV.
- Phối hợp với các giáo viên trong trường nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường, phù hợp với từng đối tượng; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng nâng cao tính chủ động, tích cực của người học, tính thực tiễn trong bài giảng. Chú ý việc cho điểm học sinh trên cơ sở bài kiểm tra và kết hợp với nhận xét, đánh giá của giáo viên chủ nhiệm về những hành vi ứng xử hàng ngày của học sinh.
- Phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên mọi phương tiện, đảm bảo chính xác về nội dung; hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn.
- Phối kết hợp với các trường trong cụm đổi mới và đa dạng hóa các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ có lồng ghép nội dung pháp luật.
3. Ban hành kế hoạch cụ thể hóa các quy định của cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Đảm bảo nguồn kinh phí kịp thời, đầy đủ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đầu tư về CSVC, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên bổ sung tủ sách pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị; đảm bảo hoạt động quản lý của nhà trường đúng quy định của pháp luật
2. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các văn bản pháp luật tới viên chức, nhân viên trong đơn vị.
3. Nhân viên thư viện thường xuyên mở cửa thư viện, giới thiệu và theo dõi việc đọc, mượn sách pháp luật.
5. Trường phối hợp với các bộ phận, đoàn thể trong trường xây dựng chương trình, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú, hiệu quả đúng quy định.
- Thực hiện báo cáo định kỳ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng GD&ĐT.
- Tham gia các đợt tập huấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành theo quy định. 

V. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian Nội dung Thực hiện Đối tượng Hình thức
Tháng 8/2015 - Luật Cán bộ, công chức năm 2008 & các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Quy định về đạo đức nhà giáo,
- Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành
- Quy định về BĐD CMHS
- Chỉ thị 17 về dạy thêm học thêm.
 
Kết hợp với các bộ phận chuyên môn và đoàn thể thực hiện. - Cán bộ, GV, công nhân viên trường.
 
- Hiệu trưởng,
- CT công đoàn
Trưởng ban Đại diện hội CMHS
- Trên trang Web trường và dán thông tin.
 
Tháng 10/2015 - Luật tổ chức quốc hội,             - Luật tổ chức chính phủ
- Luật tổ chức chính quyền địa phương
Phối hợp với các bộ phận CM và đoàn thể thực hiện
 
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường.
 
 
- Trên trang Web trường các tổ CM
 tự tìm tài liệu  sinh hoạt trong tổ.
Tháng 10/2013 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Phổ biến các văn bản QPPL về ATGT: - Luật giao thông đường bộ năm 2008
-  Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản khác có liên quan,
 
Phối hợp bộ phận y tế trường thực hiện. - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS.
 
 
- Hiệu trưởng, CT công đoàn
- Trên trang Web trường và cung cấp tài liệu cho TTCM sinh hoạt trong tổ.
Tháng 11 /2015 Văn bản QPPL trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo về công tác thi, tuyển sinh năm 2013. Phối hợp với các GVCN và tổ c. môn thực hiện. - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS. - Trên trang Web trường và dán thông tin.
Tháng 12/2015 - Bộ luật Hình sự năm 1999, 2009 về các tội xâm phạm an ninh, trật tự;
- Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 BGH
Phối hợp
tổ C.Môn, GVCN  thực hiện.
 
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS.
 
 
 
 
- Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởng  triển khai trong HĐSP.
- Tổ trưởng, GVCN triển khai trong sinh hoạt tổ, lớp
Tháng 01/2016 - Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ nhà trường;
- Quy định về Đạo đức nhà giáo;
- Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 BGH
Phối hợp
tổ C.Môn, GVCN  thực hiện.
 
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS.
 
 
 
 
- Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởng  triển khai trong HĐSP.
- Tổ trưởng, GVCN triển khai trong sinh hoạt tổ, lớp
Tháng
02/2016
Phổ biến các văn bản QPPL về ATGT:
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 34/2010/NĐ-CP, các Nghị định sửa đổi, bổ sung và các văn bản khác có liên quan;
- Luật Đường sắt năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Phối hợp Ban an toàn giao thông của xã,  huyện thực hiện. - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS. - Tổ chức Hội nghị chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT trong trường;
- Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP, .
Tháng 3/2016 - Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Kết hợp trạm Y tế xã, chi hội Chữ thập đỏ thực hiện, - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS. - Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởng   triển khai trong HĐSP
Tháng 4/2015 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, 2007 và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản).
BGH phối hợp với bộ phận chuyên môn thực hiện   - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS. - Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởng   triển khai trong HĐSP
Tháng 5/2016 - Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Bộ luật Lao động(sửa đổi);
- Luật Công đoàn (sửa đổi);
- Các văn bản QPPL mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
BGH Phối hợp Công đoàn và CTV Thanh tra thực hiện. - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS. - Tổ chức Hội nghị chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT trong trường;
- Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP, .
 
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện công tác PBGDPL do ngân sách nhà nước đảm bảo và nguồn huy động hợp pháp khác (theo quy định tại Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL, Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức)./.
Tác giả bài viết: HT: Nguyễn Thị Xanh
Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc