Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 96
  • Tháng hiện tại: 12593
  • Tổng lượt truy cập: 531883

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI

Thực hiện Thông tư số 23/2010/TT- BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và Công văn số 481/BGDĐT-GDMN ngày 29/01/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI
Năm học:  2015 - 2016
 
Thực hiện Thông tư số 23/2010/TT- BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và Công văn số 481/BGDĐT-GDMN ngày 29/01/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;
Căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;
Ban chỉ đạo đánh giá chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, Trường mầm non Ngư Thủy Bắc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ năm tuổi vào lớp 1.
- Giúp giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá mục tiêu nhiệm vụ CSGD trẻ, điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ của lớp mình phụ trách. Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi là cơ sở để xây dựng  bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em 5 tuổi, tạo sự thống nhất trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.
II/ ĐỐI TƯỢNG -THỜI GIAN THỰC HIỆN:
- Tất cả các cháu lớp mẫu giáo 5 tuổi.
- 100 %  giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi trường mầm non Ngư Thủy Băc
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ CM Năm
vào ngành
1 Nguyễn Thị Hồng 1975 Đại học 2000
2 Nguyễn Thị Quế 1987 Đại học 2008
3 Dương Thị Huyền 1975 Đại học 2000
4 Vỏ THị Mai Diểm 1984       TC 20013
         
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 /2015 đến hết tháng 5/2016
Đợt 1: Đánh giá vào tháng 10
Đợt 2: Đánh giá vào tháng 12
Đợt 3: Đánh giá vào tháng 02
Đợt 4: Đánh giá vào  cuối tháng 4 đầu tháng 5
                                       
III. CHUẨN BỊ:
- Nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả năm học 2015-2016.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng mục tiêu năm học, lựa chọn nội dung, điều chỉnh kế hoạch theo Bộ chuẩn.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng bộ công cụ: Phiếu theo dõi cá nhân trể, Bảng tổng hợp theo dõi sự phát triển của nhóm lớp, công cụ đo.
- Tuyên truyền tới phụ huynh về bộ chuẩn (bảng tuyên truyền tại sân trường, góc tuyên truyền các lớp 5 tuổi.)
 
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:         
     1. Xây dựng mục tiêu: Các lớp mẫu giáo 5 tuổi cần căn cứ vào mục tiêu giáo dục mẫu giáo và mục tiêu của Bộ chuẩn PTTE năm tuổi để cụ thể hoá mục tiêu giáo dục cho lớp mình phụ trách và  lựa chọn các mục tiêu phù hợp với trẻ, với điều kiện của lớp theo 5 lĩnh vực phát triển.
     2. Lựa chọn nội dung giáo dục: Dựa vào mục tiêu giáo dục trẻ theo các lĩnh vực để lựa chọn nội dung giáo dục cho phù hợp.
    3. Lựa chọn hoạt động: Sau khi  xác định nội dung và dự kiến chủ đề sẽ thực hiện, giáo viên cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp và khả năng của trẻ. Có thể tham khảo một số hoạt động gợi ý theo từng lĩnh vực phát triển trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn PTTE năm tuổi (trang 19- 35) để lập kế hoạch tổ chức cho trẻ hoạt động.
     4. Xây dựng bộ công cụ:
       * Bước 1: Lựa chọn các chỉ số đánh giá sự phát triển của trẻ
- Lựa chọn các chỉ số để xây dựng phiếu đánh giá dựa vào các căn cứ sau:
   + Đại diện cho tất cả các lĩnh vực, chuẩn và chỉ số của Bộ chuẩn.
   + Đại diện cho các kiến thức, kỹ năng, thái độ đang dạy trẻ
   + Phù hợp với những gì sẽ dạy trẻ ở lớp 1.
      * Bước 2: Thiết kế bộ công cụ
- Xác định các chỉ số cần đo
- Thiết kế công cụ: Chuẩn bị, không gian, hoạt động của cô và trẻ
- Thử công cụ trên 5 trẻ (cả trẻ kém, khá , giỏi)
- Sửa và hoàn chỉnh công cụ
      * Bước 3: Xây dựng phiếu đánh giá trẻ: sau khi đã lựa chọn được các chỉ số, giáo viên cần thiết kế  các phiếu sau:
   
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY BẮC

CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔI (THEO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI) THÁNG 10/2015
 
Lĩnh vực 1:  PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT (6 chuẩn, 26 chỉ số)
Chuẩn TT chỉ số Nội dung chỉ số Dấu hiệu nhận biết/ Minh chứng
 
PHIẾU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔI THÁNG ..... NĂM 2015
Họ tên trẻ:                                                  Ngày sinh:
Trường: Mầm non Ngư Thủy Bắc                            Lớp:
Thời gian theo dõi, đánh giá (trong khoảng 1 tuần): từ.................đến................
Người theo dõi, đánh giá:
Lĩnh vực:  PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT (6 chuẩn, 26 chỉ số)
Chuẩn TT chỉ số Nội dung chỉ số Phương pháp và mức độ đánh giá Kết quả
Quan sát Trò chuyện Phân tích SP Bài tập KT   Đạt
2 5              
2 6              
4 12              
5 15              
5 16              
5 18              
6 21              
Lĩnh vực 2 : SỰ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI
7 27              
7 28              
7 29              
7 30              
8 32              
10 42              
11 48              
11 50              
11 52              
12 54              
Lĩnh vực 3: SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
14 61              
14 64              
15 65              
15 69              
16 74              
17 77              
Lĩnh vực 4: SỰ  PHÁT TRIỂN  NHẬN THỨC
21 96              
22 100    
 
 
         
22 102              
24 108              
25 109              
26 113              
                   
                     
 PHIẾU THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI
DÀNH CHO PHỤ HUYNH THÁNG .....NĂM 2015
Trường mầm non Ngư Thủy Bắc
Lớp: Mẫu giáo lớn
Họ tên trẻ:……………………….. Ngày sinh:………………
TT CHỈ SỐ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT/ MINH CHỨNG Mức độ đạt được
Đạt Không đạt
LĨNH VỰC 1: SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 
 
 * Bước 4: Tiến hành theo dõi , đánh giá và ghi vào phiếu:
- Căn cứ vào kết quả của trẻ (qua quan sát hàng ngày, qua trò chuyện, phân tích sản phẩm của trẻ, sử dụng bài tập, kết quả theo dõi của phụ huynh) dựa vào các minh chứng của các chỉ số để đánh giá
- Lựa chọn phương pháp và đánh giá trẻ ở 2 mức độ: Đạt (+), chưa đạt (-)) rồi ghi kết quả vào phiếu
     * Bước 5: Điều chỉnh kế hoạch giáo dục:
- Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ ở lớp theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, giáo viên cần đưa ra các biện pháp hỗ trợ đối với những chỉ số mà nhiều trẻ trong lớp chưa đạt được, hoặc điều chỉnh cách thức giáo dục cho phù hợp với trẻ.
 
VI/ MỘT SỐ LƯU Ý:
- Mục tiêu giáo dục của chủ đề chính là các chỉ số được lựa chọn trong bảng kiểm.
- Những chỉ số nào chưa đạt ở bảng kiểm trước thì đưa vào bảng kiểm sau và đưa vào ở mục tiêu của chủ đề sau, đồng thời trong mạng hoạt động và kế hoạch tuần, kế hoạch ngày phải thể hiện hoạt động để giúp trẻ đạt được.
- Những chỉ số nào đã đạt vẫn tiếp tục duy trì ở chủ đề sau.
- Công cụ đo bằng  phương pháp bài tập chuẩn bị tranh ảnh có thể bằng sản phẩm của cô và trẻ, tranh ảnh, hoạ báo...dễ sưu tầm.
 
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Ban giám hiệu:
- Xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo thực hiện bộ Chuẩn PTTE 5 tuổi và triển khai đến toàn bộ giáo viên lớp 5 tuổi.
- Tổ chức và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện bộ Chuẩn
- Tuyên truyền với phụ huynh về bộ Chuẩn qua bảng tuyên truyền, qua các cuộc họp.
- Tổ chức cho giáo viên tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.
- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi bảng kiểm, đề ra biện pháp hỗ trợ và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nếu cần thiết.
2. Đối với giáo viên:
- Giáo viên các lớp mẫu giáo 5 tuổi xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng kế hoạch thực hiện theo chủ đề, xây dựng bộ công cụ đo theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban chỉ đạo.
- Giáo viên tổ chức theo dõi đánh giá trẻ theo các kế hoạch đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà qua trao đổi hàng ngày
- Xây dựng nội dung tuyên truyền về Bộ chuẩn tại góc tuyên truyền của lớp. Treo bảng tổng hợp đánh giá trẻ ở cửa lớp để phụ huynh tiện theo dõi và cùng phối hợp.
- Phát tờ rơi cho phụ huynh
- Xây dựng 4 bộ công cụ: Mỗi bộ 30 chỉ số .
- Thiết kế các bài tập công cụ đo.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Bộ chuận phát triển trẻ 5 tuổi của Trường MN Ngư Thủy Bác đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch đề ra.
Tác giả bài viết: HT: Nguyễn Thị Xanh
Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc