Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 458
  • Tháng hiện tại: 12377
  • Tổng lượt truy cập: 560364

 

Tháng 05 năm 2019
QD_375_thanh_lap_BCD_va_to_bao_cao_vien_lop_tap_huan_CHT_va_CNNGVMN
CV_376_to_chuc_tap_huan_danh_gia_chuan_Hieu_truong_va_CNNGVMN
CV_408_huong_dan_bao_cao_tong_ket_cong_tac_GDMN
CV_386_HD_danh_gia_phan_loai_CCVC_nam_hoc_2018-2019
CV_387_HD_thuc_hien_danh_gia_chuan_HT_CNNGV
CV_420_tieu_chi_thi_dua_cap_hoc_mam_non_ap_ung_tu_nam_hoc__2018-2019

Tháng 04 năm 2019
CV_317_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong_linh_vuc_giao_duc
CV_322_chuan_bi_don_doan_kiem_tra_hoat_dong_to_chuc_ban_tru_trong_cac_truong_MN
TT_06_quy_dinh_quy_tac_ung_xu_trong_co_so_GDMN_va_GDPT

CV_176_thuc_hien_DA_dam_bao_csvc_cho_ctr_GDMN_va_PT
CV_203_HD_bo_sung_hoi_thi_GVGD_cap_MN
CV_350_tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_dam_bo_TTATGT_trong_dip_le_30.4_va_01.5

Tháng 01 năm 2019
CV_11_thuc_hien_cong_tac_ban_tru_trong_truong_MN
CV_65_tang_cuong_cac_bien_phap_phong_chong_bao_hanh_tre_em_bao_luc_hoc_duong
CV_56_HD_to_chuc_thuc_hienTT_25_quy_dinh_chuan_Hieu_truong_co_so_GDMN
CV_57_HD_to_chuc_thuc_hienTT_26_quy_dinh_chuan_GVMN
TT 25_2018_TT_BGDDT ban hanh chuan Hieu truong mam non
TT 26_2018_TT_BGDDT-ban hanh chuan giao vien mam non

Tháng 12 năm 2018
CV_1222_khao_sat_truc_tuyen_TA_doi_voi_CBQL_va_GVMN
GM_1223_hoi_nghi_lay_phieu_tin_nhiem_chuc_danh_Truong_phong_giao_duc

Tháng 11 năm 2018
CV_1114_HD_ve_to_chuc_lien_hoan_Hat_dan_ca_Ho_khoan_LT_cap_MN
KH_1116_phong_chay_chua_chay_va_cuu_ho_cuu_nan
CV_1117_tang_cuong_dam_bao_ve_sinh_ATTP_trong_truong_hoc
QD_1136_thanh_lap_BTC_lien_hoan_Hat_dan_ca_ho_khoan_LT_cap_MN
DS_thu_tu_bieu_dien_van_nghe_lien_hoan_Hat_dan_ca_Ho_hoan_LT
Bieu_diem_danh_gia_hoi_thi_lien_hoan_hat_dan_ca_ho_khoan_LT
Noi_quy_Lien_hoan_hat_dan_ca_ho_khoan_LT
CV_1585_HD_cap_the_BHYT_cho_tre_em_duoi_6_tuoi_-_HS

Tháng 10 năm 2018
CV_944_danh_gia_thang_9_KH_hoat_dong_thang_10.2018
CV_946_lich_hoat_dong_thang_10.2018
CV_951_danh_gia_cong_tac_quan_ly_va_su_dung_cac_khoan_thu_chi
CV__1053_HD_bao_cao_ve_GD_MN_dau_nam_2018-2019
CV_1048_tap_huan_BDTX__cap_MN
QD_1043_thanh_lap_doan_kiem_tra_truong_MN_Ngu_Thuy_Bac
CV_1063_trien_khai_BC_thong_ke_giao_duc_ky_dau
CV_1075_hd_thuc_hien_nd_06_ve_quy_dinh_ho_tro_an_trua_cho_tre
CV_1109_tap_huan_cong_tac_y_te_truong_hoc

Tháng 9 năm 2018
Lich_trinh_nam_hoc_2018-2019_cap_MN
CV_880_KH_to_chuc_hoi_thi_GVDG_cap_huyen__cap_hoc_MN
CV_884_KH_to_chuc_Em_hat_dan_ca_Ho_khoan_LT
CV_887_trien_khai_thuc_hien_chuong_trinh_trao_mu_bao_hiem_cho_HS